Ngày 09-10/01/2024, Mặt trận tổ quốc xã tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2024-2029